Over onze school 


Missie

De Mare is een school voor Protestants- Christelijk Onderwijs. Ze staat midden in de wereld van vandaag en ziet het als haar kerntaak om (in nauwe samenwerking met de ouders) de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst.
Onze school maakt deel uit van de Stichting PCO Noord Twente. De Stichting telt 8 scholen, in Almelo en Wierden. Haar doel is scholen in deze plaatsen te stichten en te handhaven. De Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Noord Twente is een dynamische organisatie die niet voorbij gaat aan de maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften. Dit betekent dat de stichting als een paraplu boven de organisatie hangt en de speelruimte voor de individuele school aangeeft.
De stichting heeft een Raad van Toezicht. Deze raad controleert en adviseert aan het College van Bestuur en heeft als zodanig geen directe contacten met de scholen. Het College van Bestuur bestaat uit de heer L. Polman  en mevrouw  P. Boogerd.  Zij onderhouden de  contacten met de directies en zijn direct betrokken bij de gang van zaken op de scholen. De directeuren vormen samen het Managementteam. De directeur van De Mare heeft de dagelijkse leiding, ondersteund door een locatieleider.

 

Uitgangspunten

De Bijbelse waarden en normen zoals liefde, gerechtigheid en vrede zijn uitgangspunt. Van alle ouders en verzorgers wordt gevraagd dit te respecteren. Geloofsovertuiging en sociale afkomst zijn geen criteria bij de toelating. Onderstaande aspecten willen we graag vormgeven: 

 

Prioriteiten

 Opvoeden bestaat bij interactie. "Een goede interactie is alleen mogelijk indien er een goede relatie bestaat."