Medezeggenschapsraad

 

 
Bij de Stichting PCO Noord Twente is op bestuursniveau een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld waarin alle scholen gezamenlijk zijn vertegenwoordigd. Elke aangesloten school heeft een Medezeggenschapsraad (MR).

Op de GMR agenda staan beleidsvoorstellen die door het bestuur zijn voorbereid. Daarnaast kan de GMR allerlei andere onderwerpen die met de scholen te maken hebben bespreken en dus ook ongevraagd adviezen verlenen. De GMR behandelt alle onderwerpen die meerdere scholen aangaan.

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken,  toetst de gemaakte afspraken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig overleg met de directie en/of het schoolbestuur. 
Over sommige onderwerpen adviseert de MR de directie en er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via haar instemmingsrecht. 
Personeelsleden en ouders vormen de MR van De Mare; het aantal is afhankelijk van het leerlingenaantal. Het ouderdeel van de MR is door middel van verkiezingen gekozen door de ouders. Aangezien zij de afvaardiging zijn van de ouders is de input en betrokkenheid van de ouders onontbeerlijk. Door verkiezingen kan iedere ouder lid worden en daarmee invloed uitoefenen op het schoolbeleid. Een MR lid wordt gekozen voor een periode van drie jaar. De directeur is adviseur voor de MR. 

De MR bijeenkomsten zijn constructieve bijeenkomsten waarin een ieder een actieve plaats inneemt. De notulen van de MR vergaderingen worden gepubliceerd op de website van De Mare. Zo kunt u de onderwerpen die behandeld worden volgen. Tevens vindt u hier het reglement, jaarverslag en activiteitenplan.

De MR kan met de directie over alle onderwerpen spreken. Ook over onderwerpen die voor u van belang zijn of die u aandraagt. De MR is er niet voor uw klacht, daarvoor bestaat een klachtencommissie. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. 
Indien u onderwerpen heeft waarover u wilt dat de MR spreekt, of waarover u zelf met de MR wilt spreken, dan kunt u dat kenbaar maken via het email adres mzr@demarealmelo.nl of bij één van de leden.
 
 
 
# Naam Positie
1 Malou Roelofs Voorzitter
2 León van Nuil Secretaris
3 Dianne Kottier Penningmeester
4 Marinka de Pijper Lid
5 Arlette Janssen Lid
6 Paulien Schonewille Lid
7 Alide Labrijn Lid
8 Wouter Eppink Lid
9 Nolan Janssen Daalen Lid
10 Stefanie Moreno-Eshuis Lid