De Schoolgids

 


Afspraken
 

Vanaf 8.20 mogen de kinderen op school komen. De deuren zijn dan open en de kinderen worden geacht naar binnen te lopen. Voor schooltijd is er geen toezicht op het plein. De kinderen uit de kleutergroepen kunnen door hun ouders naar binnen worden gebracht. Bij de deur van het lokaal nemen ouders afscheid van hun kind. De kinderen van de groepen 3 worden alleen in de eerste week na de zomervakantie naar binnen gebracht. Daarna gaan zij, evenals de leerlingen van groep 4 t/m 8 zelfstandig naar het eigen lokaal. Om 8.30 uur starten de lessen. 

Pauze
 

De kinderen hebben twee keer op een dag pauze: ’s morgens 15 minuten en ’s middags 15 minuten. De eerste pauze eten we wat kleins zoals bijvoorbeeld een stuk fruit en de tweede pauze is om te lunchen. Bij de lunch beginnen we met een moment van stilte. We promoten gezonde voeding. 

Inloop

Gymnastiek
 

Kleuters hebben iedere dag bewegingsonderwijs en 1x per week wordt dit in de vorm van een circuitmodel aangeboden.  
Groep 3 gymt 2x per week in het speellokaal op school.
Groep 4 heeft 1x per week gym van een vakdocent in de sporthal IISPA. De andere keer gymen ze onder begeleiding van een vakdocent op het schoolplein. 
Vanaf groep 5 hebben de kinderen 2x per week gym van een vakdocent in de sporthal IISPA.
 

Aanwezigheid
 

Iedere dag, tussen 8.15 uur en 8.30 uur, is de conciërge telefonisch op 0546-538703 te bereiken om uw bericht van afmelding te registreren. Indien vóór 8.40 uur geen melding is gedaan en uw kind niet op school aanwezig is, nemen wij contact met u op.


VERLOF
 

Verlof voor kinderen is in uitzonderlijke situaties mogelijk. Bijzonder verlof moet altijd schriftelijk aangevraagd worden. De leerkracht heeft daar formulieren voor. Bovendien zijn de formulieren ook online in het ouderportaal te vinden. (Tand)-artsbezoeken worden zoveel mogelijk buiten lestijd gepland. Bezoeken onder schooltijd meldt u tijdig bij de leerkracht van uw zoon/ dochter. 
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar in te lichten in geval van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.


Zie ook Richtlijnen volgens de leerplichtwet


Onze uitgangspunten 

Missie


De Mare; een basisschool waar
JIJ de ruimte krijgt om te ontdekken wie je bent, zodat
JIJ je mag ontwikkelen en 
JIJ met (zelf)vertrouwen, kennis en positief gedrag
klaar bent voor de volgende stap.

WIJ geloven in een veilig en positief schoolklimaat waarbij
WIJ werken vanuit een Protestants Christelijke identiteit en 
open staan voor culturele en religieuze diversiteit.
WIJ zien respect, structuur en gezamenlijke verantwoordelijkheid 
als de basis van ons handelen.

De Mare: samen-zijn, samen leren!
 

Visie
 

Leren betekent niet alleen leren voor onze kinderen, maar is een totaalconcept dat van toepassing is op kinderen en medewerkers van De Mare. Ouders zijn partner in dit leerproces. We streven op onze school allereerst naar boeiend onderwijs, visueel en uitdagend.
Wij leren en werken adaptief. We zoeken aansluiting bij de mogelijkheden van elk kind. We dagen de kinderen uit en maken aanspraak op wat een kind kan en waar de interesse van een kind ligt. Op deze manier vergroten wij de betrokkenheid en het eigenaarschap van elke leerling. De kinderen leren hierbij van elkaar en de leerkracht is begeleider tijdens dit proces.
Wij brengen de leerlingen inzichten, strategieën en attitudes bij die helpen bij het leren. We vergroten het zelfstandig leervermogen door de kinderen zelfstandig te leren leren. Leerlingen die hun eigen leren kunnen sturen zijn gemotiveerd.
De kerndoelen vormen de basis voor onze doelstellingen. Naast de vereiste cognitieve doelen speelt op onze school een groot aantal andere doelen een belangrijke rol.
Wij besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden. Kinderen die zich veilig en prettig voelen op school, zijn beter in staat te leren. Wij leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling.
Wie in de wereld van de 21ste eeuw meewil, moet meer dan alleen vakbekwaam zijn. Wij leren de kinderen flexibel en inventief te zijn en wij leren ze te kunnen samenwerken.
Digitale vaardigheden zijn zowel middel als doel. Naast het oefenen vanuit de lessituatie zal de leerling de beschikbare media ook gaan gebruiken als gereedschap binnen zijn eigen leerproces.
ICT is een belangrijk onderwijsinstrument en De Mare wil maximaal investeren in het ontwikkelen van ICT-geletterdheid en mediawijsheid.

 

Expliciete Directe Instructie


Op de Mare werken wij met het EDI-instructiemodel. Instructie is het hart van effectief onderwijs.
De leerkracht hanteert de volgende techniek: De leerkracht legt uit, doet voor en denkt hardop, zodat alle denkstappen te volgen zijn. De leerkracht checkt voortdurend of de leerstof begrepen is door inhoudelijke vragen te stellen.

Een EDI-les kent een vaste opbouw:
 

DOEL                          Voor elke les is vastgesteld wat de leerling aan het eind van de les moet weten of kunnen.

VOORKENNIS           Door voorkennis te activeren, komt duurzaam opgeslagen kennis vanuit het langetermijngeheugen in het werkgeheugen terecht. De leerkracht maakt het verband duidelijk met de nieuwe leerstof. Nieuwe leerstof is beter te begrijpen als vastgehaakt kan worden aan reeds aanwezige kennis.

CONCEPT                  Begrippen worden uitgelegd

VAARDIGHEID         Stappen in de vaardigheid worden aangeleerd.

BELANG                    Het waarom van de les wordt verduidelijkt.

INOEFENEN              Leerlingen nemen het verwoorden en toepassen van de leerstof over, terwijl voortdurend wordt gecontroleerd of ze het correct doen en begrijpen.

VERWERKEN           Leerlingen oefenen zelfstandig met de leerstof. Maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het beheersen.
 

Binnen ons onderwijs is EDI een effectieve manier om tegemoet te komen aan een leerdoelgericht onderwijsaanbod. 
 

ICT in de praktijk
 

De kleuters werken met het digikeuzebord.  In groep 4 t/m 8 hebben alle kinderen hun eigen tablet en wordt er met Snappet gewerkt. Groep 3 gebruikt chromebooks. De tablets zijn eigendom van de school. De kinderen hebben ze in bruikleen.
 

Wij spreken af met kinderen dat zij tijdens de lesuren geen gebruik maken van hun mobieltje. In de groepen 8 is de afspraak dat de leerlingen hun mobieltje voor school inleveren bij de leerkracht en na school weer kunnen ophalen. 
 

Passend onderwijs
 

Alle leerlingen krijgen een passend onderwijsaanbod dat zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo goed mogelijk en zo dichtbij mogelijk wordt georganiseerd.
De Mare is er ook voor de zorgleerling: de leerling die zo ver boven of onder het gemiddelde niveau zit dat extra aandacht nodig is. De leerkracht biedt de leerling extra hulp in de klas, tenzij de IB-er (interne begeleider) en de leerkracht van mening zijn dat dit niet (meer) kan. Dan wordt overwogen om o.a. specialisten vanuit het School Ondersteunings Team (SOT) en externe deskundigen in te roepen.
We hechten vooral aan preventie, daarom is er regelmatig overleg tussen leerkrachten, IB-ers, directie en externen.  Er zijn op dit moment 2 IB-ers, één voor de onderbouw en één voor bovenbouw. De IB-er bewaakt het voortgangsproces o.a door te observeren en te testen. De externe schoolcoach overlegt en adviseert. Jaarlijks bezoekt de schoolcoach alle groepen en adviseert de leerkrachten tav gewoontevorming en gedrag.
De school beschikt over een extra entree voor gehandicapte leerlingen, een douche en een aangepast (miva) toilet.
 

Communicatie
 

LEERLINGGEGEVENS
Leerlinggegevens worden opgeslagen in het digitale leerlingvolgsysteem ParnaSsys, een beveiligde digitale omgeving. De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.
In het leerlingdossier worden gegevens opgenomen over het gezin, de leerling, gespreksverslagen, oudergesprekken, onderzoeksverslagen, observatiegegevens en toetsgegevens. Het leerlingdossier is alleen ter inzage voor de eigen ouder(s) en/of verzorger(s) van het kind, de leerkracht, de directie, intern begeleider en de inspectie.

Indien een leerling in beeld komt voor een verder begeleidingstraject neemt de leerkracht contact op met de ouders omtrent inzage in het dossier door derden.

Omdat onze school onderdeel uit maakt van stichting PCO Noord West Twente worden daar een beperkt aantal persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Op de Mare wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. Het privacyreglement is te vinden op de website.

DE LEERLINGENRAAD
De leerlingenraad denkt mee en adviseert de directie, het team en de kinderen over schoolzaken. De leerlingenraad wordt ondersteund door een leerkracht en vergadert minimaal 6x per jaar met de directeur. Leden van de leerlingenraad worden voor een periode van 1 jaar gekozen.

DE OUDERRAAD
De ouderraad organiseert en helpt bij schoolactiviteiten, en maakt ouders enthousiast voor de school. Verder adviseert de ouderraad de MR en de directie over zaken die ouders direct raken. De OR bestaat nu uit 12 ouders en 4 leerkrachten. De OR vergadert minimaal 6 x per jaar.

DE MR 
De medezeggenschapsraad denkt, adviseert en beslist mee over schoolzaken, toetst de gemaakte afspraken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Door verkiezingen kan iedere ouder lid worden en daarmee invloed uitoefenen op het schoolbeleid. Een MR-lid wordt gekozen voor een periode van drie jaar. De directeur is adviseur voor de MR. De MR vergadert minimaal 6x per jaar.

DE GMR 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is bij de Stichting PCO Noord Twente op bestuursniveau ingesteld. Hierin zijn alle scholen gezamenlijk vertegenwoordigd. De GMR behandelt alle onderwerpen die meerdere scholen aangaan en heeft een adviserende rol naar de bestuurder van PCO.

De INFOMARE. De InfoMare is onze nieuwsbrief. Deze verschijnt om de twee weken per mail,

Voor de communicatie tussen school en ouders maakt de Mare gebruik van het ouderportaal ‘Parro’. https://talk.parro.com

Eén keer per jaar houden we de Kom-Mare-op-dagen. Dit zijn een soort openbare lesdagen. De datum staat op de jaarkalender, evenals de data van de vakanties, studiedagen, sportdagen, vrije dagen, luizencontrole, vieringen en de eindmusical.

Twee keer per jaar krijgen alle kinderen een schoolverslag mee. Ouders worden uitgenodigd voor de 10-minuten gesprekken. Ook deze datum staat in de jaarkalender. Het is altijd mogelijk een afspraak te maken voor een extra gesprek.

De kinderen zijn collectief verzekerd één uur voor en één uur na de periode dat ze op school zijn of  bij activiteiten buiten de school die onder schooltijd vallen, zoals excursies, uitstapjes, schoolreisjes en schoolkamp. Naast deze collectieve schoolverzekering is het van belang dat kinderen van huis uit WA-verzekerd zijn.

Wanneer ouders gescheiden leven kan het voor de school soms moeilijk zijn om te bepalen welke positie ze moet innemen bij het verstrekken van informatie. Kinderen staan voor ons centraal. Vanuit het belang van kinderen informeren wij beide ouders. Dus ook de ouder die niet met het ouderlijk gezag belast is. Alleen in geval van zwaarwegende argumenten kan daarvan worden afgeweken.
Wij hebben ervoor gekozen beide ouders op gelijke wijze te informeren. Ook het adres, van de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder, zal voor zover mogelijk in onze administratie worden opgenomen. Dat betekent dat ook die ouder op de hoogte kan worden gesteld van de schoolgids, 10-minuten gesprekken en Kom-Mare-Op-Dagen.
De wens tot informatie dient de betreffende ouder zelf aan de school te melden, anders gaat de informatie naar één adres.
Als één van de ouders geen informatie mag ontvangen (bij een gerechtelijke uitspraak) moet hiervan een schriftelijk bewijs worden overlegd aan de directie.


In en om school
 

Binnen De Mare is er Buiten Schoolse Opvang gerealiseerd. BSO Het Paleis heeft een locatie in de school. Binnen de BSO wordt alles afgestemd op de school, zoals schoolvakanties, studiedagen, schoolreisjes, enzovoort. Contactgegevens vindt u op de website.

De spraak- en taalontwikkeling van kinderen wordt op school goed gevolgd. Hiervoor worden observaties en toetsen afgenomen. Ook hier is de inbreng van ouders belangrijk. Mocht er sprake zijn van een spraak- en of taalachterstand dan wordt een vervolgtraject met u besproken. Dat kan extra ondersteuning in de groep zijn, doorverwijzen naar de schoolarts of via de huisarts naar particuliere logopedie.

Een veilige verkeerssituatie rond de school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de school, de ouders en de leerlingen. Rijd daarom langzaam, rijd niet achteruit, parkeer auto’s niet op de stoep, in de bocht of voor de ingang van de school en maak zo veel mogelijk gebruik van de fiets of kom lopend.

Er komen steeds meer kinderen met allergieën en of aandoeningen waarvoor ze extra zorg en aandacht nodig hebben.
In voorkomende gevallen heeft de school de zorg voor het op tijd en juist toedienen van medicijnen en/of het verrichten van medische handelingen. De afspraken hoe wij hier zorgvuldig mee omgaan zijn vastgelegd in een protocol.

Hoofdluis is een vervelend probleem, waar iedereen mee in aanraking kan komen. Op De Mare is een werkgroep van ouders die preventief controleert. Na elke schoolvakantie wordt er gecontroleerd. Bij het constateren van hoofdluis zal de school u op de hoogte stellen.
 

Inschrijving
 

Na een voorlopige inschrijving volgt het intakegesprek. Hierin bespreken we de thuissituatie om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Ouders zijn verplicht om bijzonderheden over hun kind te melden zodat de school een inschatting kan maken van de onderwijsbehoeften om het kind een zo goed mogelijke start te bieden.
Na het intakegesprek neemt de school een besluit over de aanname en volgt een bevestiging van inschrijving.

OPEN DAG
In maart wordt er op de Mare een Open Dag georganiseerd waar nieuwe ouders een kijkje kunnen nemen in de school. Het is altijd mogelijk ook een afzonderlijke afspraak te maken.

VOOR HET EERST NAAR SCHOOL
Kleuters mogen 1x komen wennen voordat ze ‘echt’ op school komen. Ongeveer 6 weken voordat ze hun 4e verjaardag vieren ontvangt het kind een kaartje met een uitnodiging voor deze wenochtend. Vanaf het 4e jaar mogen de kleuters elke dag naar school.
In overleg met de peuterspeelzaal mogen kinderen die na de zomervakantie op De Mare starten, verlengd op de peuterspeelzaal blijven. Uiteraard komen deze kinderen voor de zomervakantie nog kennismaken.

De Mare verwacht dat uw kind zindelijk is, met uitzondering van de kinderen waarbij dit wegens medische redenen niet mogelijk is.

VERHUIZING
Aanmelding op de Mare in geval van verhuizing of om andere redenen willen we graag ruim van te voren weten. Bij de school van herkomst zal informatie worden ingewonnen en ook het dossier zal worden ingezien. Het kind nodigen we 2 dagen uit om proef te komen draaien, zodat we voldoende inzicht krijgen in de mogelijkheden van het kind. Op basis van de overdracht van de school van herkomst en de proefdagen nemen wij het besluit of het kind geplaatst kan worden.

ZORGPLICHT
Bij de aanmelding van kinderen die voor het eerst naar de basisschool gaan is, op basis van de wet Passend Onderwijs, de zorgplicht van kracht. De Mare zal samen met de ouders onderzoeken of er sprake is van specifieke ondersteuningsbehoeften en of De Mare hieraan tegemoet kan komen. Zie verder Passend onderwijs

Voor de zij-instroom van leerlingen die van een andere basisschool uit Almelo e.o komen geldt de zorgplicht pas als de leerling is aangenomen op de nieuwe school, in dit geval De Mare.

Tot 4 weken voor de zomervakantie (indien nodig 6) worden leerlingen geplaatst.
 

Schooladvies en Centrale eindtoets PO
 

Alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs zijn verplicht om een eindtoets te maken.

De Wet Referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen geeft aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen op belangrijke momenten in hun hele schoolloopbaan.

Doel van deze wet is een betere aansluiting te bewerkstelligen tussen het taal- en rekenonderwijs in de verschillende sectoren: PO, VSO, VO en MBO. De wet beoogt daarnaast ook de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen te verbeteren.

Scholen voor voortgezet onderwijs mogen de toelating van leerlingen niet laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies weegt het zwaarst en is leidend bij plaatsing in het voortgezet onderwijs.

Vóór 1 maart krijgt elke leerling in groep 8 een schooladvies. Hierin staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past. Wij kijken daarvoor naar leerprestaties, werken in de klas, doorzettingsvermogen, omgaan met huiswerk, aanleg en ontwikkeling gedurende de hele basisschoolperiode.

De centrale eindtoets toetst de inhoud van de taaldomeinen lezen en taalverzorging en van alle rekendomeinen binnen de referentieniveaus. De toets meet welk referentieniveau de leerling heeft bereikt.
De centrale eindtoets bestaat uit twee onderdelen: Nederlandse taal en rekenen. Beide versies bevatten dezelfde onderdelen en opgavenrubrieken en hetzelfde aantal opgaven.

 

Samenwerkingsverbanden

 
De Mare bereidt zich voor op toekomstonderwijs. De komende jaren werken we, samen met De Museumfabriek  in Enschede, aan de ontwikkeling van De Omtrek, een multimediale onderwijskoers. Naast een digitale werkvorm is er veel oog voor samenwerking in de groep en realistisch handen- en voetenwerk.
Cultuureducatie is hierbij het bindmiddel van de zaakvakken, ook wel 'oriëntatie op jezelf en de wereld' vakken genoemd. Deze vakken worden als geheel aangeboden. De nadruk ligt op het vergroten van het zelflerend vermogen. 
 

Muziekonderwijs

       
Eén van onze doelstellingen is om kinderen tijdens hun schoolperiode vertrouwd te maken met muziek. Alle groepen krijgen muziekonderwijs van een vakdocent. In groep 5 en 6 maken de kinderen kennis met muziekinstrumenten. Zij werken toe naar het spelen in een leerorkest. Het leerorkest wordt begeleid door medewerkers van het Orkest van Almelo.