Expliciete Directe Instructie

Op de Mare werken wij met het EDI-onderwijsmodel. Uitgangspunt bij directe instructie is dat je op sommige momenten in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen.

EDI is een methode om leerstof succesvol aan te leren aan zowel de sterke, gemiddelde, als risicoleerlingen. Instructie is het hart van effectief onderwijs.
De leerkracht hanteert de volgende techniek: De leerkracht legt uit, doet voor en denkt hardop, zodat denkstappen te volgen zijn. De leerkracht checkt voortdurend of de leerstof begrepen is door inhoudelijke vragen te stellen, de zogenaamde cvb-vragen: controleren van begrip.

Een EDI-les is als volgt opgebouwd:

DOEL                          Voor elke les is vastgesteld wat de leerling aan het eind van de les moet weten of kunnen.

VOORKENNIS           Door voorkennis te activeren, komt duurzaam opgeslagen kennis vanuit het langetermijngeheugen in het werkgeheugen terecht. De leerkracht maakt het verband duidelijk met de nieuwe leerstof. Nieuwe leerstof is beter te begrijpen als vastgehaakt kan worden aan reeds aanwezige kennis.

CONCEPT                  Begrippen worden uitgelegd

VAARDIGHEID         Stappen in de vaardigheid worden aangeleerd.

BELANG                    Het waarom van de les wordt verduidelijkt.

INOEFENEN              Leerlingen nemen het verwoorden en toepassen van de leerstof over, terwijl voortdurend wordt gecontroleerd of ze het correct doen en begrijpen.

VERWERKEN           Leerlingen oefenen zelfstandig met de leerstof. Maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het beheersen.

Werken volgens EDI houdt in dat leerlingen geobserveerd en gevolgd worden en snel de aandacht krijgen die zij toekomen. Binnen adaptief onderwijs is dit een goede manier om gepersonaliseerd leren toe te passen. Het team wordt daarin regelmatig bijgeschoold. Voor de EDI-methode worden leerkrachten ondersteund door Expertis.