Communicatie
 

LEERLINGGEGEVENS
worden opgeslagen in het digitale leerlingvolgsysteem ParnaSsys, een beveiligde digitale omgeving. 

In het leerlingdossier worden gegevens opgenomen over de leerling, gespreksverslagen, onderzoeksverslagen, observatie- en toetsgegevens. 
Indien een leerling in beeld komt voor een verder begeleidingstraject neemt de leerkracht contact op met de ouders omtrent inzage in het dossier door derden.
Omdat onze school onderdeel uitmaakt van stichting PCO Noord Twente wordt een beperkt aantal persoonsgegevens gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.
Op de Mare wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. Het privacyreglement is te vinden op de website.
 

DE LEERLINGENRAAD denkt mee en adviseert de directie, het team en de kinderen over schoolzaken. De leerlingenraad wordt ondersteund door een leerkracht en vergadert minimaal 6x per jaar met de directeur. Leden van de leerlingenraad worden voor een periode van 1 jaar gekozen.


DE OUDERRAAD organiseert en helpt bij schoolactiviteiten. De OR bestaat uit een aantal ouders en afvaardiging vanuit het team. De OR vergadert minimaal 6 x per jaar..


DE MR, De medezeggenschapsraad denkt, adviseert en beslist mee over schoolzaken, toetst de gemaakte afspraken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR bestaat uit vijf personeelsleden en vijf ouders. De MR heeft regelmatig overleg met de directie. Door verkiezingen kan iedere ouder lid worden. Een MR-lid wordt gekozen voor een periode van drie jaar. De directeur is adviseur voor de MR. De MR vergadert minimaal 6x per jaar


DE GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is bij de Stichting PCO Noord Twente op bestuursniveau ingesteld. Hierin zijn alle scholen vertegenwoordigd. De GMR behandelt alle onderwerpen die stichting aangaan en heeft een adviserende rol naar de bestuurder van PCO.

De Infomare is onze tweewekelijks digitale nieuwsbrief. 

Ouderportaal, voor de communicatie tussen school en ouders maakt de Mare gebruik van het ouderportaal ‘Mijn School’. 

Schoolverslag: Twee keer per jaar krijgen alle kinderen een schoolverslag mee. In groep 1 krijgen de kinderen afhankelijk van de datum dat ze instromen één of twee schoolverslagen.  In groep 8 krijgen de kinderen maar één schoolverslag. 
Ouders worden uitgenodigd voor de 10-minuten gesprekken. Ook deze datum staat in de jaarkalender. Het is altijd mogelijk een afspraak te maken voor een extra gesprek.

Schoolverzekering: De kinderen zijn collectief verzekerd één uur voor en één uur na de periode dat ze op school zijn of  bij activiteiten buiten de school die onder schooltijd vallen, zoals excursies, uitstapjes, schoolreisjes en schoolkamp. Naast deze collectieve schoolverzekering is het van belang dat kinderen van huis uit WA-verzekerd zijn.

Gescheiden ouders: Wanneer ouders gescheiden leven kan het voor de school soms moeilijk zijn om te bepalen welke positie school moet innemen bij het verstrekken van informatie. Kinderen staan voor ons centraal. Vanuit het belang van kinderen informeren wij in principe beide ouders. In geval van zwaarwegende argumenten kan daarvan worden afgeweken. 
Als één van de ouders geen informatie mag ontvangen (bij een gerechtelijke uitspraak) moet hiervan een schriftelijk bewijs worden overlegd aan de directie.