Communicatie

Leerlinggegevens worden opgeslagen in het digitale leerlingvolgsysteem ParnaSsys, een beveiligde digitale omgeving. De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.
In het leerlingdossier worden gegevens opgenomen over het gezin, de leerling, gespreksverslagen, oudergesprekken, onderzoeksverslagen, observatiegegevens en toetsgegevens. Het leerlingdossier is alleen ter inzage voor de eigen ouder(s) en/of verzorger(s) van het kind, de leerkracht, de directie, intern begeleider en de inspectie.

Indien een leerling in beeld komt voor een verder begeleidingstraject neemt de leerkracht contact op met de ouders omtrent inzage in het dossier door derden.

Omdat onze school onderdeel uit maakt van stichting PCO Noord West Twente worden daar een beperkt aantal persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Op de Mare wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. Het privacyreglement is te vinden op de website.

DE LEERLINGENRAAD denkt mee en adviseert de directie, het team en de kinderen over schoolzaken. De leerlingenraad wordt ondersteund door een leerkracht en vergadert minimaal 6x per jaar met de directeur. Leden van de leerlingenraad worden voor een periode van 1 jaar gekozen.

DE OUDERRAAD organiseert en helpt bij schoolactiviteiten, en maakt ouders enthousiast voor de school. Verder adviseert de ouderraad de MR en de directie over zaken die ouders direct raken. De OR bestaat nu uit 12 ouders en 4 leerkrachten. De OR vergadert minimaal 6 x per jaar.

DE MR, De medezeggenschapsraad denkt, adviseert en beslist mee over schoolzaken, toetst de gemaakte afspraken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Door verkiezingen kan iedere ouder lid worden en daarmee invloed uitoefenen op het schoolbeleid. Een MR-lid wordt gekozen voor een periode van drie jaar. De directeur is adviseur voor de MR. De MR vergadert minimaal 6x per jaar.

DE GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is bij de Stichting PCO Noord Twente op bestuursniveau ingesteld. Hierin zijn alle scholen gezamenlijk vertegenwoordigd. De GMR behandelt alle onderwerpen die meerdere scholen aangaan en heeft een adviserende rol naar de bestuurder van PCO.

Tweewekelijks verschijnt onze nieuwsbrief per mail, De INFOMARE.

Voor de communicatie tussen school en ouders maakt de Mare gebruik van het ouderportaal ‘Mijn School’. www.mijnschool.nl

Eén keer per jaar houden we de Kom-Mare-op-dagen. Dit zijn een soort openbare lesdagen. De datum staat op de jaarkalender, evenals de data van de vakanties, studiedagen, sportdagen, vrije dagen, luizencontrole, vieringen en de eindmusical.

Twee keer per jaar krijgen alle kinderen een schoolverslag mee. Ouders worden uitgenodigd voor de 10-minuten gesprekken. Ook deze datum staat in de jaarkalender. Het is altijd mogelijk een afspraak te maken voor een extra gesprek.

De kinderen zijn collectief verzekerd één uur voor en één uur na de periode dat ze op school zijn of  bij activiteiten buiten de school die onder schooltijd vallen, zoals excursies, uitstapjes, schoolreisjes en schoolkamp. Naast deze collectieve schoolverzekering is het van belang dat kinderen van huis uit WA-verzekerd zijn.

Wanneer ouders gescheiden leven kan het voor de school soms moeilijk zijn om te bepalen welke positie ze moet innemen bij het verstrekken van informatie. Kinderen staan voor ons centraal. Vanuit het belang van kinderen informeren wij beide ouders. Dus ook de ouder die niet met het ouderlijk gezag belast is. Alleen in geval van zwaarwegende argumenten kan daarvan worden afgeweken.
Wij hebben ervoor gekozen beide ouders op gelijke wijze te informeren. Ook het adres, van de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder, zal voor zover mogelijk in onze administratie worden opgenomen. Dat betekent dat ook die ouder op de hoogte kan worden gesteld van de schoolgids, 10-minuten gesprekken en Kom-Mare-Op-Dagen.
De wens tot informatie dient de betreffende ouder zelf aan de school te melden, anders gaat de informatie naar één adres.
Als één van de ouders geen informatie mag ontvangen (bij een gerechtelijke uitspraak) moet hiervan een schriftelijk bewijs worden overlegd aan de directie.