In en om school
 

 

Binnen De Mare is er Buiten Schoolse Opvang gerealiseerd. BSO Het Paleis heeft een locatie in de school. Binnen de BSO wordt alles afgestemd op de school, zoals schoolvakanties, studiedagen, schoolreisjes, enzovoort. Contactgegevens vindt u op de website.

De spraak- en taalontwikkeling van kinderen wordt op school goed gevolgd. Hiervoor worden observaties en toetsen afgenomen. Ook hier is de inbreng van ouders belangrijk. Mocht er sprake zijn van een spraak- en of taalachterstand dan wordt een vervolgtraject met u besproken. Dat kan extra ondersteuning in de groep zijn, doorverwijzen naar de schoolarts of via de huisarts naar particuliere logopedie.

Een veilige verkeerssituatie rond de school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de school, de ouders en de leerlingen. Rijd daarom langzaam, rijd niet achteruit, parkeer auto’s niet op de stoep, in de bocht of voor de ingang van de school en maak zo veel mogelijk gebruik van de fiets of kom lopend.

Er komen steeds meer kinderen met allergieën en of aandoeningen waarvoor ze extra zorg en aandacht nodig hebben.
In voorkomende gevallen heeft de school de zorg voor het op tijd en juist toedienen van medicijnen en/of het verrichten van medische handelingen. De afspraken hoe wij hier zorgvuldig mee omgaan zijn vastgelegd in een protocol.

Hoofdluis is een vervelend probleem, waar iedereen mee in aanraking kan komen. Op De Mare is een werkgroep van ouders die preventief controleert. Na elke schoolvakantie wordt er gecontroleerd. Bij het constateren van hoofdluis zal de school u op de hoogte stellen.
 

Gymnastiek
 

Kleuters hebben iedere dag bewegingsonderwijs en 1x per week wordt dit in de vorm van een circuitmodel aangeboden.  
Groep 3 gymt 2x per week in het speellokaal op school.
Groep 4 heeft 1x per week gym van een vakdocent in de sporthal IISPA. De andere keer gymen ze onder begeleiding van een vakdocent op het schoolplein. 
Vanaf groep 5 hebben de kinderen 2x per week gym van een vakdocent in de sporthal IISPA.