In en om school

Binnen De Mare is er Buiten Schoolse Opvang gerealiseerd. BSO Het Paleis heeft een locatie in de school. Binnen de BSO wordt alles afgestemd op de school, zoals schoolvakanties, studiedagen, schoolreisjes, enzovoort. Contactgegevens vindt u op de website.

De spraak- en taalontwikkeling van kinderen wordt op school goed gevolgd. Hiervoor worden observaties en toetsen afgenomen. Ook hier is de inbreng van ouders belangrijk. Mocht er sprake zijn van een spraak- en of taalachterstand dan wordt een vervolgtraject met u besproken. Dat kan extra ondersteuning in de groep zijn, doorverwijzen naar de schoolarts of via de huisarts naar particuliere logopedie.

Een veilige verkeerssituatie rond de school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de school, de ouders en de leerlingen. Rijd daarom langzaam, rijd niet achteruit, parkeer auto’s niet op de stoep, in de bocht of voor de ingang van de school en maak zo veel mogelijk gebruik van de fiets of kom lopend.

Er komen steeds meer kinderen met allergieën en of aandoeningen waarvoor ze extra zorg en aandacht nodig hebben.
In voorkomende gevallen heeft de school de zorg voor het op tijd en juist toedienen van medicijnen en/of het verrichten van medische handelingen. De afspraken hoe wij hier zorgvuldig mee omgaan zijn vastgelegd in een protocol.

Hoofdluis is een vervelend probleem, waar iedereen mee in aanraking kan komen. Op De Mare is een werkgroep van ouders die preventief controleert. Na elke schoolvakantie wordt er gecontroleerd. Bij het constateren van hoofdluis zal de school u op de hoogte stellen.
 

Samenwerkingsverbanden

 
De Mare bereidt zich voor op toekomstonderwijs. De komende jaren werken we, samen met De Museumfabriek  in Enschede, aan de ontwikkeling van De Omtrek, een multimediale onderwijskoers. Naast een digitale werkvorm is er veel oog voor samenwerking in de groep en realistisch handen- en voetenwerk.
Cultuureducatie is hierbij het bindmiddel van de zaakvakken, ook wel 'oriëntatie op jezelf en de wereld' vakken genoemd. Deze vakken worden als geheel aangeboden. De nadruk ligt op het vergroten van het zelflerend vermogen. 


In de komende schooljaren gaan wij intensief samenwerken met het Orkest van Almelo en Kaliber Kunstenschool. belangrijkste doel is kinderen tijdens hun schoolperiode vertrouwd te maken met muziek. Alle kinderen maken kennis met muziekinstrumenten en wij werken toe naar het spelen in een leerorkest.