Aanwezigheid


Iedere dag, tussen 8.15 uur en 8.30 uur, is de conciërge telefonisch op 0546-538703 te bereiken om uw bericht van afmelding te registreren. Indien vóór 8.40 uur geen melding is gedaan en uw kind niet op school aanwezig is, nemen wij contact met u op.

VERLOF
Verlof voor kinderen is in uitzonderlijke situaties mogelijk. Bijzonder verlof moet altijd schriftelijk aangevraagd worden. De leerkracht heeft daar formulieren voor. Bovendien zijn de formulieren ook online in het ouderportaal te vinden. (Tand)-artsbezoeken worden zoveel mogelijk buiten lestijd gepland. Bezoeken onder schooltijd meldt u tijdig bij de leerkracht van uw zoon/ dochter.

De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar in te lichten in geval van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.
Zie ook Richtlijnen volgens de leerplichtwet