Inschrijving
 

Na een voorlopige inschrijving volgt het intakegesprek. Hierin bespreken we de thuissituatie om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Ouders zijn verplicht om bijzonderheden over hun kind te melden zodat de school een inschatting kan maken van de onderwijsbehoeften om het kind een zo goed mogelijke start te bieden.
Na het intakegesprek neemt de school een besluit over de aanname en volgt een bevestiging van inschrijving.


OPEN DAG
In maart wordt er op de Mare een Open Dag georganiseerd waar nieuwe ouders een kijkje kunnen nemen in de school. Het is altijd mogelijk ook een afzonderlijke afspraak te maken.


VOOR HET EERST NAAR SCHOOL
Kleuters mogen 1x komen wennen voordat ze ‘echt’ op school komen. Ongeveer 6 weken voordat ze hun 4e verjaardag vieren ontvangt het kind een kaartje met een uitnodiging voor deze wenochtend. Vanaf het 4e jaar mogen de kleuters elke dag naar school.
In overleg met de peuterspeelzaal mogen kinderen die na de zomervakantie op De Mare starten, verlengd op de peuterspeelzaal blijven. Uiteraard komen deze kinderen voor de zomervakantie nog kennismaken.

De Mare verwacht dat uw kind zindelijk is, met uitzondering van de kinderen waarbij dit wegens medische redenen niet mogelijk is.


VERHUIZING
Aanmelding op de Mare in geval van verhuizing of om andere redenen willen we graag ruim van te voren weten. Bij de school van herkomst zal informatie worden ingewonnen en ook het dossier zal worden ingezien. Het kind nodigen we 2 dagen uit om proef te komen draaien, zodat we voldoende inzicht krijgen in de mogelijkheden van het kind. Op basis van de overdracht van de school van herkomst en de proefdagen nemen wij het besluit of het kind geplaatst kan worden.

ZORGPLICHT
Bij de aanmelding van kinderen die voor het eerst naar de basisschool gaan is, op basis van de wet Passend Onderwijs, de zorgplicht van kracht. De Mare zal samen met de ouders onderzoeken of er sprake is van specifieke ondersteuningsbehoeften en of De Mare hieraan tegemoet kan komen. Zie verder Passend onderwijs

Voor de zij-instroom van leerlingen die van een andere basisschool uit Almelo e.o komen geldt de zorgplicht pas als de leerling is aangenomen op de nieuwe school, in dit geval De Mare.

Tot 4 weken voor de zomervakantie (indien nodig 6) worden leerlingen geplaatst.