De Schoolgids

 

Zo zijn onze manieren

Kleuters
Vanaf 8.20 uur ’s morgens staat de inloopklok bij de deur op groen en kunt u uw kind naar de klas brengen. Tot die tijd blijft iedereen buiten, ook schoolgaande broers en zussen. De leerkracht vangt de kinderen op in de klas. In de kleutergroepen begint de les om 8.30 uur. Wilt u tijdig afscheid nemen van uw kind zodat de leerkracht op tijd kan beginnen met de les?
 
Groep 3 en 4
Vanaf 8.15 is er pleinwacht, herkenbaar aan het fel gekleurde hesje. Vanaf 8.20 uur ’s morgens staat de inloopklok bij de deur op groen en mogen de kinderen van groep 3 en 4 rustig, zonder ouders, naar binnen lopen. Bij slecht weer mogen de kinderen vanaf 8.15 naar binnen. Er gaat dan een ‘regenbel’. Eenmaal binnen hangen de kinderen hun jas en tas aan de kapstok en lopen door naar hun eigen klas. De lessen beginnen om 8.30 uur en eindigen om 14.00 uur.
Kinderen van groep 3 mogen de eerste drie dagen van het schooljaar nog door de ouder in de klas gebracht worden.
 
Groep 5, 6, 7 en 8
Om 8.25 gaat de eerste bel, de kinderen van groep 5 gaan op de afgesproken plek in de rij staan. Vijf minuten later als de tweede bel gaat, kunnen alle kinderen binnen zijn.
Alle groepen hebben tot 14.00 uur les.

Pauze
2x pauze op een dag: ’s morgens 15 minuten en ’s middags 15 minuten om te eten, onder toezicht van de eigen leerkracht. We beginnen met een gebed of een moment van stilte. We eten bij de eigen tafel en blijven zitten tot iedereen het op heeft. We drinken het liefst uit een beker vanwege de duurzaamheid. Beleg naar keuze, dus pasta mag ook. En graag fruit! GFT-afval gaat op school in de prullenbak, ander afval nemen we weer mee naar huis. Geen snoep mee.

Gymnastiek

Kleuters hebben iedere dag bewegingsonderwijs en 1x per week wordt dit in de vorm van een circuitmodel aangeboden.  
Groep 3 gymt 2x per week in het speellokaal op school.
Vanaf groep 4 hebben de kinderen 2x per week gymnastiek in de IISPA. Daarvan gaat 1 x per week volgens het circuitmodel, waarbij alle groepen dezelfde toestellen gebruiken.
 
De kinderen dragen een gympakje of een T-shirt met korte broek. Gymschoenen met een stroeve zool zijn verplicht. Geen balletschoenen! Graag gymschoenen met klittenband, voorzien van  naam en opgeborgen in een stoffen gymtas met voor en achternaam.

Aanwezigheid

Iedere dag, tussen 8.15 uur en 8.30 uur, is de conciërge telefonisch op 0546-538703 te bereiken om uw bericht van afmelding te registreren. Indien vóór 8.40 uur geen melding is gedaan en uw kind niet op school aanwezig is, nemen wij contact met u op om er zeker van te zijn dat uw kind onderweg niet ‘verdwaald’ is.

VERLOF
Verlof voor kinderen is in uitzonderlijke situaties mogelijk. Verlof moet altijd schriftelijk aangevraagd worden. De leerkracht heeft daar formulieren voor. Deze moeten bij de directeur ingeleverd worden.

De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar in te lichten in geval van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.
Zie ook Richtlijnen volgens de leerplichtwet
 

Onze uitgangspunten 


Missie

De Mare is een Protestants Christelijke school. Vanuit een christelijke identiteit en met wederzijds respect staan wij open in de samenleving. De Mare streeft naar een prettig, veilig en warm schoolklimaat waarin eenieder tot zijn recht kan komen.
De leerlingen en medegebruikers in onze school vormen een afspiegeling van de verscheidenheid in de samenleving. Kinderen komen bij ons op school in aanraking met verschillende achtergronden. Hierdoor leren we van elkaar wat er leeft in de maatschappij. We hebben respect voor wat de ander anders maakt.
Wij willen dat ieder kind kan presteren naar zijn eigen beste vermogens. Kinderen krijgen kansen om hun talenten te ontwikkelen en hun dromen waar te maken in kennis (hoofd), sociaal gedrag (hart) en vaardigheden (handen). Met behulp van duidelijke regels en structuur wordt dit gerealiseerd.
Wij vinden het belangrijk om kinderen toe te rusten op de vragen vanuit de toekomst. Wij denken hierin van buiten naar binnen en vanuit de toekomst naar het heden.

Visie

Leren betekent niet alleen leren voor onze kinderen, maar is een totaalconcept dat van toepassing is op kinderen en medewerkers van De Mare. Ouders zijn partner in dit leerproces. We streven op onze school allereerst naar boeiend onderwijs, visueel en uitdagend.
Wij leren en werken adaptief. We zoeken aansluiting bij de mogelijkheden van elk kind. We dagen de kinderen uit en maken aanspraak op wat een kind kan en waar de interesse van een kind ligt. Op deze manier vergroten wij de betrokkenheid en het eigenaarschap van elke leerling. De kinderen leren hierbij van elkaar en de leerkracht is begeleider tijdens dit proces.
Wij brengen de leerlingen inzichten, strategieën en attitudes bij die helpen bij het leren. We vergroten het zelfstandig leervermogen door de kinderen zelfstandig te leren leren. Leerlingen die hun eigen leren kunnen sturen zijn gemotiveerd.
De kerndoelen vormen de basis voor onze doelstellingen. Naast de vereiste cognitieve doelen speelt op onze school een groot aantal andere doelen een belangrijke rol.
Wij besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden. Kinderen die zich veilig en prettig voelen op school, zijn beter in staat te leren. Wij leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling.
Wie in de wereld van de 21ste eeuw meewil, moet meer dan alleen vakbekwaam zijn. Wij leren de kinderen flexibel en inventief te zijn en wij leren ze te kunnen samenwerken.
Digitale vaardigheden zijn zowel middel als doel. Naast het oefenen vanuit de lessituatie zal de leerling de beschikbare media ook gaan gebruiken als gereedschap binnen zijn eigen leerproces.
ICT is een belangrijk onderwijsinstrument en De Mare wil maximaal investeren in het ontwikkelen van ICT-geletterdheid en mediawijsheid.

Adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs betekent kindgericht onderwijs in een lerende school.
Kinderen leren van elkaar en ontdekken samen nieuwe dingen. Wij streven ernaar om leerlingen zoveel mogelijk te laten werken in groepjes van verschillende leerlingen. De leerlingen krijgen leerstof aangereikt die past bij hun ontwikkeling. Er ontstaan zo meerdere niveaus in de groepen.
Dit noemen we adaptief onderwijs. Letterlijk vertaald betekent het woord adapteren aanpassen. Adaptief onderwijs is dus aanpassend onderwijs. Aanpassend aan verschillen tussen leerlingen. Geen twee kinderen zijn hetzelfde en dus zijn er ook verschillen tussen kinderen als het gaat om de meest effectieve manier om tot leren te komen.
De Mare heeft daarom een buigzaam jaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat de indeling van de groepen gebaseerd is op leeftijd en leerstof, maar het werken en leren op verschillende niveaus binnen de groep verloopt. 
 

Expliciete Directe Instructie

Op de Mare werken wij met het EDI-onderwijsmodel. Uitgangspunt bij directe instructie is dat je op sommige momenten in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen.

EDI is een methode om leerstof succesvol aan te leren aan zowel de sterke, gemiddelde, als risicoleerlingen. Instructie is het hart van effectief onderwijs.
De leerkracht hanteert de volgende techniek: De leerkracht legt uit, doet voor en denkt hardop, zodat denkstappen te volgen zijn. De leerkracht checkt voortdurend of de leerstof begrepen is door inhoudelijke vragen te stellen, de zogenaamde cvb-vragen: controleren van begrip.

Een EDI-les is als volgt opgebouwd:

DOEL                          Voor elke les is vastgesteld wat de leerling aan het eind van de les moet weten of kunnen.

VOORKENNIS           Door voorkennis te activeren, komt duurzaam opgeslagen kennis vanuit het langetermijngeheugen in het werkgeheugen terecht. De leerkracht maakt het verband duidelijk met de nieuwe leerstof. Nieuwe leerstof is beter te begrijpen als vastgehaakt kan worden aan reeds aanwezige kennis.

CONCEPT                  Begrippen worden uitgelegd

VAARDIGHEID         Stappen in de vaardigheid worden aangeleerd.

BELANG                    Het waarom van de les wordt verduidelijkt.

INOEFENEN              Leerlingen nemen het verwoorden en toepassen van de leerstof over, terwijl voortdurend wordt gecontroleerd of ze het correct doen en begrijpen.

VERWERKEN           Leerlingen oefenen zelfstandig met de leerstof. Maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het beheersen.

Werken volgens EDI houdt in dat leerlingen geobserveerd en gevolgd worden en snel de aandacht krijgen die zij toekomen. Binnen adaptief onderwijs is dit een goede manier om gepersonaliseerd leren toe te passen. Het team wordt daarin regelmatig bijgeschoold. Voor de EDI-methode worden leerkrachten ondersteund door Expertis.

ICT in de praktijk

De kleuters werken met het digikeuzebord.  In groep 4 t/m 8 hebben alle kinderen hun eigen tablet en wordt er met Snappet gewerkt. Groep 3 gebruikt chromebooks. De tablets zijn eigendom van de school. De kinderen hebben ze in bruikleen. Informatie over het werken met het digikeuzebord en Snappet kunt u vinden op internet.

Elke groep heeft een groot touchscreen in de klas. In de onderbouw is deze in hoogte verstelbaar. Tijdens het werken kan het bord op kinderhoogte worden gebracht. Tijdens de instructie is de bordhoogte hoger zodat de groep goed zicht heeft op de getoonde informatie.

Wij spreken af met kinderen dat zij tijdens de lesuren geen gebruik maken van hun mobieltje.

Passend onderwijs

Alle leerlingen krijgen een passend onderwijsaanbod dat zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo goed mogelijk en zo dichtbij mogelijk wordt georganiseerd.
De Mare is er ook voor de zorgleerling: de leerling die zo ver boven of onder het gemiddelde niveau zit dat extra aandacht nodig is. De leerkracht biedt de leerling extra hulp in de klas, tenzij de IB-er (interne begeleider) en de leerkracht van mening zijn dat dit niet (meer) kan. Dan wordt overwogen om o.a. specialisten vanuit het School Ondersteunings Team (SOT) en externe deskundigen in te roepen.
We hechten vooral aan preventie, daarom is er regelmatig overleg tussen leerkrachten, IB-ers, directie en externen.  Er zijn op dit moment 2 IB-ers, één voor de onderbouw en één voor bovenbouw. De IB-er bewaakt het voortgangsproces o.a door te observeren en te testen. De externe schoolcoach overlegt en adviseert. Jaarlijks bezoekt de schoolcoach alle groepen en adviseert de leerkrachten tav gewoontevorming en gedrag.
De school beschikt over een extra entree voor gehandicapte leerlingen, een douche en een aangepast (miva) toilet.
 

Communicatie

Leerlinggegevens worden opgeslagen in het digitale leerlingvolgsysteem ParnaSsys, een beveiligde digitale omgeving. De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.
In het leerlingdossier worden gegevens opgenomen over het gezin, de leerling, gespreksverslagen, oudergesprekken, onderzoeksverslagen, observatiegegevens en toetsgegevens. Het leerlingdossier is alleen ter inzage voor de eigen ouder(s) en/of verzorger(s) van het kind, de leerkracht, de directie, intern begeleider en de inspectie.

Indien een leerling in beeld komt voor een verder begeleidingstraject neemt de leerkracht contact op met de ouders omtrent inzage in het dossier door derden.

Omdat onze school onderdeel uit maakt van stichting PCO Noord West Twente worden daar een beperkt aantal persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Op de Mare wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. Het privacyreglement is te vinden op de website.

DE LEERLINGENRAAD denkt mee en adviseert de directie, het team en de kinderen over schoolzaken. De leerlingenraad wordt ondersteund door een leerkracht en vergadert minimaal 6x per jaar met de directeur. Leden van de leerlingenraad worden voor een periode van 1 jaar gekozen.

DE OUDERRAAD organiseert en helpt bij schoolactiviteiten, en maakt ouders enthousiast voor de school. Verder adviseert de ouderraad de MR en de directie over zaken die ouders direct raken. De OR bestaat nu uit 12 ouders en 4 leerkrachten. De OR vergadert minimaal 6 x per jaar.

DE MR, De medezeggenschapsraad denkt, adviseert en beslist mee over schoolzaken, toetst de gemaakte afspraken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Door verkiezingen kan iedere ouder lid worden en daarmee invloed uitoefenen op het schoolbeleid. Een MR-lid wordt gekozen voor een periode van drie jaar. De directeur is adviseur voor de MR. De MR vergadert minimaal 6x per jaar.

DE GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is bij de Stichting PCO Noord Twente op bestuursniveau ingesteld. Hierin zijn alle scholen gezamenlijk vertegenwoordigd. De GMR behandelt alle onderwerpen die meerdere scholen aangaan en heeft een adviserende rol naar de bestuurder van PCO.

Tweewekelijks verschijnt onze nieuwsbrief per mail, De INFOMARE.

Voor de communicatie tussen school en ouders maakt de Mare gebruik van het ouderportaal ‘Mijn School’. www.mijnschool.nl

Eén keer per jaar houden we de Kom-Mare-op-dagen. Dit zijn een soort openbare lesdagen. De datum staat op de jaarkalender, evenals de data van de vakanties, studiedagen, sportdagen, vrije dagen, luizencontrole, vieringen en de eindmusical.

Twee keer per jaar krijgen alle kinderen een schoolverslag mee. Ouders worden uitgenodigd voor de 10-minuten gesprekken. Ook deze datum staat in de jaarkalender. Het is altijd mogelijk een afspraak te maken voor een extra gesprek.

De kinderen zijn collectief verzekerd één uur voor en één uur na de periode dat ze op school zijn of  bij activiteiten buiten de school die onder schooltijd vallen, zoals excursies, uitstapjes, schoolreisjes en schoolkamp. Naast deze collectieve schoolverzekering is het van belang dat kinderen van huis uit WA-verzekerd zijn.

Wanneer ouders gescheiden leven kan het voor de school soms moeilijk zijn om te bepalen welke positie ze moet innemen bij het verstrekken van informatie. Kinderen staan voor ons centraal. Vanuit het belang van kinderen informeren wij beide ouders. Dus ook de ouder die niet met het ouderlijk gezag belast is. Alleen in geval van zwaarwegende argumenten kan daarvan worden afgeweken.
Wij hebben ervoor gekozen beide ouders op gelijke wijze te informeren. Ook het adres, van de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder, zal voor zover mogelijk in onze administratie worden opgenomen. Dat betekent dat ook die ouder op de hoogte kan worden gesteld van de schoolgids, 10-minuten gesprekken en Kom-Mare-Op-Dagen.
De wens tot informatie dient de betreffende ouder zelf aan de school te melden, anders gaat de informatie naar één adres.
Als één van de ouders geen informatie mag ontvangen (bij een gerechtelijke uitspraak) moet hiervan een schriftelijk bewijs worden overlegd aan de directie.

In en om school

Binnen De Mare is er Buiten Schoolse Opvang gerealiseerd. BSO Het Paleis heeft een locatie in de school. Binnen de BSO wordt alles afgestemd op de school, zoals schoolvakanties, studiedagen, schoolreisjes, enzovoort. Contactgegevens vindt u op de website.

De spraak- en taalontwikkeling van kinderen wordt op school goed gevolgd. Hiervoor worden observaties en toetsen afgenomen. Ook hier is de inbreng van ouders belangrijk. Mocht er sprake zijn van een spraak- en of taalachterstand dan wordt een vervolgtraject met u besproken. Dat kan extra ondersteuning in de groep zijn, doorverwijzen naar de schoolarts of via de huisarts naar particuliere logopedie.

Een veilige verkeerssituatie rond de school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de school, de ouders en de leerlingen. Rijd daarom langzaam, rijd niet achteruit, parkeer auto’s niet op de stoep, in de bocht of voor de ingang van de school en maak zo veel mogelijk gebruik van de fiets of kom lopend.

Er komen steeds meer kinderen met allergieën en of aandoeningen waarvoor ze extra zorg en aandacht nodig hebben.
In voorkomende gevallen heeft de school de zorg voor het op tijd en juist toedienen van medicijnen en/of het verrichten van medische handelingen. De afspraken hoe wij hier zorgvuldig mee omgaan zijn vastgelegd in een protocol.

Hoofdluis is een vervelend probleem, waar iedereen mee in aanraking kan komen. Op De Mare is een werkgroep van ouders die preventief controleert. Na elke schoolvakantie wordt er gecontroleerd. Bij het constateren van hoofdluis zal de school u op de hoogte stellen.

Inschrijving

Na een voorlopige inschrijving volgt het intakegesprek. Hierin bespreken we de thuissituatie om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Ouders zijn verplicht om bijzonderheden over hun kind te melden zodat de school een inschatting kan maken van de onderwijsbehoeften om het kind een zo goed mogelijke start te bieden.
Na het intakegesprek neemt de school een besluit over de aanname en volgt een bevestiging van inschrijving.

OPEN DAG
In maart wordt er op de Mare een Open Dag georganiseerd waar nieuwe ouders een kijkje kunnen nemen in de school. Het is altijd mogelijk ook een afzonderlijke afspraak te maken.

VOOR HET EERST NAAR SCHOOL
Kleuters mogen 1x komen wennen voordat ze ‘echt’ op school komen. Ongeveer 6 weken voordat ze hun 4e verjaardag vieren ontvangt het kind een kaartje met een uitnodiging voor deze wenochtend. Vanaf het 4e jaar mogen de kleuters elke dag naar school.
In overleg met de peuterspeelzaal mogen kinderen die na de zomervakantie op De Mare starten, verlengd op de peuterspeelzaal blijven. Uiteraard komen deze kinderen voor de zomervakantie nog kennismaken.

De Mare verwacht dat uw kind zindelijk is, met uitzondering van de kinderen waarbij dit wegens medische redenen niet mogelijk is.

VERHUIZING
Aanmelding op de Mare in geval van verhuizing of om andere redenen willen we graag ruim van te voren weten. Bij de school van herkomst zal informatie worden ingewonnen en ook het dossier zal worden ingezien. Het kind nodigen we 2 dagen uit om proef te komen draaien, zodat we voldoende inzicht krijgen in de mogelijkheden van het kind. Op basis van de overdracht van de school van herkomst en de proefdagen nemen wij het besluit of het kind geplaatst kan worden.

ZORGPLICHT
Bij de aanmelding van kinderen die voor het eerst naar de basisschool gaan is, op basis van de wet Passend Onderwijs, de zorgplicht van kracht. De Mare zal samen met de ouders onderzoeken of er sprake is van specifieke ondersteuningsbehoeften en of De Mare hieraan tegemoet kan komen. Zie verder Passend onderwijs

Voor de zij-instroom van leerlingen die van een andere basisschool uit Almelo e.o komen geldt de zorgplicht pas als de leerling is aangenomen op de nieuwe school, in dit geval De Mare.

Tot 4 weken voor de zomervakantie (indien nodig 6) worden leerlingen geplaatst.

Schooladvies en Centrale eindtoets PO

Alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs zijn verplicht om een eindtoets te maken.

De Wet Referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen geeft aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen op belangrijke momenten in hun hele schoolloopbaan.

Doel van deze wet is een betere aansluiting te bewerkstelligen tussen het taal- en rekenonderwijs in de verschillende sectoren: PO, VSO, VO en MBO. De wet beoogt daarnaast ook de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen te verbeteren.

Scholen voor voortgezet onderwijs mogen de toelating van leerlingen niet laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies weegt het zwaarst en is leidend bij plaatsing in het voortgezet onderwijs.

Vóór 1 maart krijgt elke leerling in groep 8 een schooladvies. Hierin staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past. Wij kijken daarvoor naar leerprestaties, werken in de klas, doorzettingsvermogen, omgaan met huiswerk, aanleg en ontwikkeling gedurende de hele basisschoolperiode.

De centrale eindtoets toetst de inhoud van de taaldomeinen lezen en taalverzorging en van alle rekendomeinen binnen de referentieniveaus. De toets meet welk referentieniveau de leerling heeft bereikt.
De centrale eindtoets bestaat uit twee onderdelen: Nederlandse taal en rekenen. Beide versies bevatten dezelfde onderdelen en opgavenrubrieken en hetzelfde aantal opgaven.

 

Samenwerkingsverbanden

 
De Mare bereidt zich voor op toekomstonderwijs. De komende jaren werken we, samen met De Museumfabriek  in Enschede, aan de ontwikkeling van De Omtrek, een multimediale onderwijskoers. Naast een digitale werkvorm is er veel oog voor samenwerking in de groep en realistisch handen- en voetenwerk.
Cultuureducatie is hierbij het bindmiddel van de zaakvakken, ook wel 'oriëntatie op jezelf en de wereld' vakken genoemd. Deze vakken worden als geheel aangeboden. De nadruk ligt op het vergroten van het zelflerend vermogen. 

       
In de komende schooljaren gaan wij intensief samenwerken met het Orkest van Almelo en Kaliber Kunstenschool. belangrijkste doel is kinderen tijdens hun schoolperiode vertrouwd te maken met muziek. Alle kinderen maken kennis met muziekinstrumenten en wij werken toe naar het spelen in een leerorkest.