Onze uitgangspunten 


Missie

De Mare is een Protestants Christelijke school. Vanuit een christelijke identiteit en met wederzijds respect staan wij open in de samenleving. De Mare streeft naar een prettig, veilig en warm schoolklimaat waarin eenieder tot zijn recht kan komen.
De leerlingen en medegebruikers in onze school vormen een afspiegeling van de verscheidenheid in de samenleving. Kinderen komen bij ons op school in aanraking met verschillende achtergronden. Hierdoor leren we van elkaar wat er leeft in de maatschappij. We hebben respect voor wat de ander anders maakt.
Wij willen dat ieder kind kan presteren naar zijn eigen beste vermogens. Kinderen krijgen kansen om hun talenten te ontwikkelen en hun dromen waar te maken in kennis (hoofd), sociaal gedrag (hart) en vaardigheden (handen). Met behulp van duidelijke regels en structuur wordt dit gerealiseerd.
Wij vinden het belangrijk om kinderen toe te rusten op de vragen vanuit de toekomst. Wij denken hierin van buiten naar binnen en vanuit de toekomst naar het heden.

Visie

Leren betekent niet alleen leren voor onze kinderen, maar is een totaalconcept dat van toepassing is op kinderen en medewerkers van De Mare. Ouders zijn partner in dit leerproces. We streven op onze school allereerst naar boeiend onderwijs, visueel en uitdagend.
Wij leren en werken adaptief. We zoeken aansluiting bij de mogelijkheden van elk kind. We dagen de kinderen uit en maken aanspraak op wat een kind kan en waar de interesse van een kind ligt. Op deze manier vergroten wij de betrokkenheid en het eigenaarschap van elke leerling. De kinderen leren hierbij van elkaar en de leerkracht is begeleider tijdens dit proces.
Wij brengen de leerlingen inzichten, strategieën en attitudes bij die helpen bij het leren. We vergroten het zelfstandig leervermogen door de kinderen zelfstandig te leren leren. Leerlingen die hun eigen leren kunnen sturen zijn gemotiveerd.
De kerndoelen vormen de basis voor onze doelstellingen. Naast de vereiste cognitieve doelen speelt op onze school een groot aantal andere doelen een belangrijke rol.
Wij besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden. Kinderen die zich veilig en prettig voelen op school, zijn beter in staat te leren. Wij leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling.
Wie in de wereld van de 21ste eeuw meewil, moet meer dan alleen vakbekwaam zijn. Wij leren de kinderen flexibel en inventief te zijn en wij leren ze te kunnen samenwerken.
Digitale vaardigheden zijn zowel middel als doel. Naast het oefenen vanuit de lessituatie zal de leerling de beschikbare media ook gaan gebruiken als gereedschap binnen zijn eigen leerproces.
ICT is een belangrijk onderwijsinstrument en De Mare wil maximaal investeren in het ontwikkelen van ICT-geletterdheid en mediawijsheid.