Ons onderwijs

Passend onderwijs

Alle leerlingen krijgen een passend onderwijsaanbod dat we zo snel, licht, goed en dichtbij mogelijk organiseren. De Mare is er ook voor de zorgleerling: de leerling die zo ver boven of onder het gemiddelde niveau zit dat extra aandacht nodig is. De leerkracht biedt de leerling extra hulp in de klas, tenzij de IB-er (interne begeleider) en de leerkracht van mening zijn dat dit niet (meer) kan. Dan roepen we zo nodig de hulp van specialisten vanuit het School Ondersteunings Team (SOT) en externe deskundigen in.

We hechten vooral aan preventie, daarom is er regelmatig overleg tussen leerkrachten, IB-ers, directie en externen. Er zijn op dit moment twee IB-ers, één voor de onderbouw en één voor bovenbouw. De IB-er bewaakt het voortgangsproces onder andere door te observeren en te testen. De externe schoolcoach overlegt en adviseert. De Mare beschikt ook over een extra entree voor gehandicapte leerlingen, een douche en een aangepast (miva) toilet.

Expliciete Directe Instructie

Op de Mare werken wij met het EDI-instructiemodel. Dat betekent dat de leerkracht uitlegt, voordoet en hardop denkt, zodat de kinderen alle denkstappen kunnen volgen. De leerkracht checkt voortdurend of de kinderen de leerstof begrijpen, door inhoudelijke vragen te stellen. Ook vertelt de leerkracht de kinderen wat het doel is van de les, zodat ze weten wat ze aan het einde van de les moeten kennen of kunnen.

ICT in de praktijk

De kleuters werken met het digi-keuzebord. Vanaf groep 3 hebben de kinderen een Chromebook. De Chromebooks zijn eigendom van de school en de kinderen hebben ze in bruikleen.

Gymnastiek

Spraak- en/of taalachterstanden

De spraak- en taalontwikkeling van kinderen wordt op school goed gevolgd. Hiervoor worden observaties en toetsen afgenomen. Ook hier is de inbreng van ouders belangrijk. Mocht er sprake zijn van een spraak- en/of taalachterstand dan bespreken we een vervolgtraject met u. Dat kan extra ondersteuning in de groep zijn, doorverwijzen naar de schoolarts of via de huisarts naar particuliere logopedie

Muziekonderwijs

Eén van onze doelstellingen is om kinderen tijdens hun schoolperiode vertrouwd te maken met muziek. Alle groepen krijgen muziekonderwijs van een vakdocent. In groep 5 en 6 maken de kinderen kennis met muziekinstrumenten. Zij werken toe naar het spelen in een leerorkest. Het leerorkest wordt begeleid door medewerkers van het Orkest van Almelo.

Schooladvies en Centrale eindtoets PO

Alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs zijn verplicht om een eindtoets te maken. De Wet Referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen geeft aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen op belangrijke momenten in hun hele schoolloopbaan.

Het doel hiervan is om te zorgen voor een verbetering van taal- en rekenvaardigheden en om te zorgen voor een betere aansluiting tussen het taal- en rekenonderwijs in het basisonderwijs, het (speciaal) voortgezet onderwijs en het mbo.
Scholen voor voortgezet onderwijs mogen de toelating van leerlingen niet laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies weegt het zwaarst en is leidend bij plaatsing in het voortgezet onderwijs.
Vóór 1 maart krijgt elke leerling in groep 8 een schooladvies. Hierin staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past. Wij kijken daarvoor naar leerprestaties, werken in de klas, doorzettingsvermogen, omgaan met huiswerk, aanleg en ontwikkeling gedurende de hele basisschoolperiode.

De centrale eindtoets toetst het niveau waarop uw kind leest en rekent. Deze eindtoets bestaat daarom uit twee onderdelen: Nederlandse taal en rekenen.

Bewaren van en toegang tot leerlinggegevens

Gegevens van onze leerlingen slaan we op in het beveiligde, digitale leerlingvolgsysteem ParnaSsys. Hierin hebben alleen medewerkers van onze school toegang.

In het leerlingdossier worden gegevens opgenomen over het gezin, de leerling, gespreksverslagen, oudergesprekken, onderzoeksverslagen, observatiegegevens en toetsgegevens. Het leerlingdossier is alleen ter inzage voor de eigen ouder(s) en/of verzorger(s) van het kind, de leerkracht, de directie, intern begeleider en de inspectie. Als een leerling in beeld komt voor een verder begeleidingstraject, neemt de leerkracht contact op met de ouders over de inzage in het dossier door derden.

Omdat onze school onderdeel uitmaakt van stichting PCO Noord West Twente worden daar een beperkt aantal persoonsgegevens mee gedeeld, in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.
Op de Mare wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. Het privacyreglement is te vinden op de website.

Let op: u gebruikt een verouderde browser. De website kan daardoor mogelijk niet correct werken.
Surf sneller en veiliger met een van deze browsers: Firefox, Chrome, Edge of Opera.